Extraordinary radiation super-sensitivity accompanying with sorafenib combination therapy: what lies beneath?
Jayoung Lee, Ju Hye Lee, Hanbin Yoon, Ho Jeong Lee, Hosang Jeon, Jiho Nam
Radiat Oncol J. 2017;35(2):185-188.   Published online 2017 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2017.00262
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Establishment of Prognostic Signatures of N6-Methyladenosine-Related lncRNAs and Their Potential Functions in Hepatocellular Carcinoma Patients
Xianbin Wu, Zhejun Deng, Xiaomin Liao, Xianxian Ruan, Nanfang Qu, Lixing Pang, Xiaoyan Shi, Shanyu Qin, Haixing Jiang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Human nuclear receptors (NRs) genes have prognostic significance in hepatocellular carcinoma patients
Guangtao Sun, Kejian Sun, Chao Shen
World Journal of Surgical Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Multiple m6A RNA methylation modulators promote the malignant progression of hepatocellular carcinoma and affect its clinical prognosis
Nanfang Qu, Sanyu Qin, Xuemei Zhang, Xiaotong Bo, Zhengchun Liu, Chao Tan, Guiqiong Wen, Haixing Jiang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Systematic Analyses of the Role of the Reader Protein of N6-Methyladenosine RNA Methylation, YTH Domain Family 2, in Liver Hepatocellular Carcinoma
Xiang-yang Shao, Jin Dong, Han Zhang, Ying-song Wu, Lei Zheng
Frontiers in Molecular Biosciences.2020;[Epub]     CrossRef
Overexpression of YTHDF1 is associated with poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma
Xianguang Zhao, Yang Chen, Qiqi Mao, Xiaoyun Jiang, Weiru Jiang, Jiajie Chen, Weijia Xu, Liang Zhong, Xu Sun
Cancer Biomarkers.2018; 21(4): 859.     CrossRef