Patterns of recurrence after radiation therapy for high-risk neuroblastoma
Ji Hwan Jo, Seung Do Ahn, Minji Koh, Jong Hoon Kim, Sang-wook Lee, Si Yeol Song, Sang Min Yoon, Young Seok Kim, Su Ssan Kim, Jin-hong Park, Jinhong Jung, Eun Kyung Choi
Radiat Oncol J. 2019;37(3):224-231.   Published online 2019 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2019.00353
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Chromosome band 11q23 deletion predicts poor prognosis in bone marrow metastatic neuroblastoma patients without MYCN amplification
Zhi-Xia Yue, Tian-Yu Xing, Chao Gao, Shu-Guang Liu, Wen Zhao, Qian Zhao, Xi-Si Wang, Mei Jin, Xiao-Li Ma
Cancer Communications.2019; 39(1): 68.     CrossRef