Intensity-modulated radiotherapy for stage I glottic cancer: a short-term outcomes compared with three-dimensional conformal radiotherapy
Ick Joon Cho, Woong-Ki Chung, Joon Kyoo Lee, Min-Cheol Lee, Jayeong Paek, Yong-Hyub Kim, Jae-Uk Jeong, Mee Sun Yoon, Ju-Young Song, Taek-Keun Nam, Sung-Ja Ahn, Dong Hoon Lee, Tae Mi Yoon, Sang-Chul Lim
Radiat Oncol J. 2019;37(4):271-278.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2019.00283
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of intensity-modulated radiation therapy on sciatic nerve injury caused by echinococcosis
Wan-Long Xu, Dilimulati Aikeremu, Jun-Gang Sun, Yan-Jun Zhang, Jiang-Bo Xu, Wen-Zheng Zhou, Xi-Bin Zhao, Hao Wang, Hong Yuan
Neural Regeneration Research.2021; 16(3): 580.     CrossRef