Research progress and treatment of radiation enteritis and gut microbiota
Huiwen Ren, Qi Wu, Zhiqiang Sun, Mingming Fang, Jun Liu, Judong Luo
Radiat Oncol J. 2023;41(2):61-68.   Published online 2023 Jun 28     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2023.00346
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluating a novel protective agent against radiation-induced acute intestinal injury
Xin He, Jing Wu, Yinping Dong, Wenxuan Li, Xinyue Wang, Qidong Huo, Tongpeng Yue, Yiliang Li, Bin Wu, Deguan Li
Radiation Medicine and Protection.2023; 4(4): 221.     CrossRef