Radiotherapy combined with immunotherapy could improve the immune infiltration of melanoma in mice and enhance the abscopal effect
Yufeng Zheng, Xue Liu, Na Li, Aimei Zhao, Zhiqiang Sun, Meihua Wang, Judong Luo
Radiat Oncol J. 2023;41(2):129-139.   Published online 2023 Jun 29     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2023.00185
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Killing two birds with one stone: Abscopal effect mechanism and its application prospect in radiotherapy
Boyi Yu, Yuting Gao, Jiaxin Li, Feifei Gao, Jiahao Zhang, Linjing Li, Xianglong Feng, Dashan Zuo, Xiaodong Jin, Weiqiang Chen, Qiang Li
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2024; 196: 104325.     CrossRef