Prognostic implications of tumor volume response and COX-2 expression change during radiotherapy in cervical cancer patients
Jae Myoung Noh, Won Park, Seung Jae Huh, Eun Yoon Cho, Yoon-La Choi, Duk Soo Bae, Byoung-Gie Kim
Radiat Oncol J. 2012;30(4):218-225.   Published online 2012 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3857/roj.2012.30.4.218
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Prognostic Value of Tumor Size, Volume and Tumor Volume Reduction Rate During Concurrent Chemoradiotherapy in Patients With Cervical Cancer
Chang Sun, Shubin Wang, Wenjing Ye, RanLin Wang, Mingyu Tan, Hanyi Zhang, Jie Zhou, Minglun Li, Lichun Wei, Peng Xu, Guiquan Zhu, Jinyi Lang, Shun Lu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
The Role of Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in Predicting Treatment Response for Cervical Cancer Treated with Concurrent Chemoradiotherapy
Heming Lu, Yuying Wu, Xu Liu, Huixian Huang, Hailan Jiang, Chaohua Zhu, Yuping Man, Pei Liu, Xianglong Li, Zhaohong Chen, Xianfeng Long, Qiang Pang, Shan Deng, Junzhao Gu
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 6065.     CrossRef
The Predictive Value of Tumor Size, Volume, and Markers During Radiation Therapy in Patients With Cervical Cancer
Kyu Chan Lee, Hun Jung Kim, KiHoon Sung, Young Eun Choi, Seok Ho Lee, Soyi Lim, Kwang Beom Lee, Jin Woo Shin, Chan Yong Park, Young Saing Kim, Sun Jin Sym, Young Sup Shim, Seung Joon Choi
International Journal of Gynecologic Cancer.2017; 27(1): 123.     CrossRef
Evaluation of human glioma using in-vivo proton magnetic resonance spectroscopy combined with expression of cyclooxygenase-2
Wenqi Shi, Fuyan Li, Hongxia Li, Yanjie Xu, Qingshi Zeng
NeuroReport.2017; 28(7): 414.     CrossRef
Magnetic resonance imaging during definitive chemoradiotherapy can predict tumor recurrence and patient survival in locally advanced cervical cancer: A multi-institutional retrospective analysis of KROG 16-01
Sea-Won Lee, Seok Ho Lee, Juree Kim, Yeon-Sil Kim, Mee Sun Yoon, Songmi Jeong, Jin Hee Kim, Jayoung Lee, Keun-Yong Eom, Bae Kwon Jeong, Soo Yoon Sung, Sung Jong Lee, Jong Hoon Lee
Gynecologic Oncology.2017; 147(2): 334.     CrossRef
Tumour size, volume, and marker expression during radiation therapy can predict survival of cervical cancer patients: a multi-institutional retrospective analysis of KROG 16-01
Jong Hoon Lee, Sea-Won Lee, Ju Ree Kim, Yeon Sil Kim, Mee Sun Yoon, Songmi Jeong, Jin Hee Kim, Ja Young Lee, Keun Yong Eom, Bae Kwon Jeong, Seok Ho Lee
Gynecologic Oncology.2017; 147(3): 577.     CrossRef
Comparison of clinical outcomes of adenocarcinoma and adenosquamous carcinoma in uterine cervical cancer patients receiving surgical resection followed by radiotherapy: A multicenter retrospective study (KROG 13-10)
Jae Myoung Noh, Won Park, Young Seok Kim, Joo-Young Kim, Hak Jae Kim, Juree Kim, Jin Hee Kim, Mee Sun Yoon, Jin Hwa Choi, Won Sup Yoon, Ji-Yoon Kim, Seung Jae Huh
Gynecologic Oncology.2014; 132(3): 618.     CrossRef